Select Page
DEZE KINDEREN HEBBEN
HEEL HARD HULP NODIG!

WAAROM BESTAAT DE STICHTING PESCADOR DE LETRAS?

In Colombia gaat gemiddeld 25% van de kinderen niet naar school. Kinderen mogen niet naar school als ouders geen schoolboeken of een schooluniform kunnen betalen. Veel kinderen staan bovendien niet geregistreerd bij de gemeente en worden daarom ook geweigerd door scholen. Deze ongeregistreerde kinderen komen veelal uit gezinnen die de afgelopen jaren vanuit plattelandsgebieden zijn gevlucht voor het geweld tussen het leger, rebellengroeperingen zoals FARC en (drugs) bendes.

Dit is ook het geval in Cartagena, 90 % van deze stad bestaat uit sloppenwijken. Twee derde van de families in deze buurten bestaat uit eenoudergezinnen waar de moeder aan het hoofd van het gezin staat. De kinderen uit de arme gezinnen hebben weinig of geen kansen en gaan niet naar school, onder meer doordat het aantal beschikbare plaatsen op de aanwezige basisscholen niet toereikend is. De meeste kinderen werken op straat om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

Pescador de Letras’ betekent letterlijk ‘letttervissers’.

Een verwijzing naar de ontwikkeling van kinderen die woonachtig zijn in de wijk La Boquilla, Cartagena wat grenst aan de zee. Veel vaders van de kinderen uit deze wijk zijn visser.

De Stichting Pescador de Letras hanteert sterke kernwaarden

Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De uit activiteiten behaalde opbrengsten komen louter ten goede aan haar doelstelling.

Directe impact

Donaties gaan naar een direct, discreet, goed-gedefinieerd, identificeerbaar project of doel. Het is van belang dat de donatie van de Stichting een significante impact heeft voor de ontwikkeling  van kansarme kinderen.

Transparantie

Donaties van de Stichting Pescador de Letras staan helder geregistreerd en worden gepubliceerd op de website. Daarbij is de Stichting ook transparant over de besluitvorming waarom specifieke donaties aan concrete doelen beschikbaar worden gesteld. Ook deze argumentatie wordt op de website gepubliceerd.

Wat doet de Stichting

Pescador de letras?

De missie van de Stichting Pescador de Letras is het helpen van kansarme kinderen binnen de regio van Cartagena. De focus ligt hierbij op een integrale aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling, het verhogen van de capaciteiten van het kind op zowel fysiek, intellectueel, cultureel en moreel vlak.

Stichting Pescador de Letras wendt haar vermogen en de opbrengst van haar vermogen uitsluitend aan om de zorgvuldig geselecteerde doelen te ondersteunen, door het doen van donaties.

De Stichting Pescador de Letras zet haar vermogen in met als doel:

 • Het stimuleren van lokale initiatieven die hulp of steun bieden aan kansarme kinderen door het verstrekken van financiële middelen of hulpgoederen. De initiatieven moeten bijdragen aan het versterken van de psychologische en sociale ontwikkeling en het welzijn van kansarme kinderen.
 • Het creëren van bewustzijn van en het genereren van steun voor de problematiek van kansarme kinderen in Cartagena en omgeving (Colombia).

Hoe werkt de Stichting Pescador de Letras?

Het bestuur van de Stichting hanteert de volgende uitgangspunten voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en het bewerkstelligen van de doelstelling van de Stichting:

 • Het bestuur onderzoekt alle voorstellen nauwkeurig om een goede afweging te kunnen maken, een doel moet voldoen aan een of meer criteria om steun te verkrijgen;
 • De besluitvorming van het bestuur is met volstrekte meerderheid van stemmen;
 • Besluiten zijn er op gericht om het voorgestelde doel te versterken, het bestuur kan daarbij aanpassingen op het ingediende voorstel voorstellen. Het bestuur kan ook besluiten het voorstel af te wijzen.
 • Het bestuur legt bij de toekenning zo min mogelijk extra administratieve lasten op aan de verkrijgende instelling.
Bij het beoordelen van voorstellen hanteert De Stichting de volgende toekenningscriteria:

 • Het bevorderen van excellentie: is het een project van hoge kwaliteit?
 • Impact: maakt het project het verschil voor het doel van de Stichting, en heeft de donatie van de Stichting een significante impact voor de kansarme kinderen?
 • Directheid: gaat de donatie direct naar een discreet, goed-gedefinieerd, identificeerbaar project of doel, en niet naar een grootschalige organisatie?
 • Hefboomeffect (leverage): helpt de donatie de begunstigde om andere donoren aan te trekken en/of heeft het mettertijd een vermenigvuldigend effect?
 • Monitoren: kunnen de begunstigde en de Stichting de aanwending van de fondsen effectief monitoren, en wil en kan de begunstigde de eventueel gevraagde rapportages opleveren aan de Stichting?

Petra Zinkweg

Voorzitter

Jurjen Munting

Penningmeester

Miran Baneke-Loyson

Bestuurslid

WIE ZIJN DE STICHTING PESCADOR DE LETRAS

De Stichting Pescador de Letras heeft de volgende bestuursleden:

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verleende diensten. Eventuele onkostenvergoedingen aan individuele leden van het bestuur worden per casus besproken binnen het bestuur en indien toegekend openbaar gepubliceerd.